Don’t be an elephant

Bescherming van groene omgeving: volg de officiële paden

Protection of green spaces: follow the official paths

At SOLTECH, we strive for innovation in sustainability, but let’s talk about something that leads us all to the shortest route – the phenomenon of ‘desire lines’, also known as ‘elephant paths’. These whimsical paths emerge when people intuitively choose a shorter route through green areas, cutting straight through grasslands.

Just as our solar cells and LEDs are intelligently integrated to provide sustainable solutions, ‘desire lines’ demonstrate how creative and efficient people can be. However, let’s not forget that these paths can sometimes take a toll on our precious natural environment.

At SOLTECH, we encourage respecting the established paths designed to protect our green spaces. Together, we can strike a balance between innovation and preservation, creating a more sustainable future where we all can thrive.

Let’s work together to ensure that no more ‘desire lines’ emerge, embracing the beauty and strength of planned, ecologically responsible routes..

Bij SOLTECH streven we naar innovatie in duurzaamheid, maar laten we het hebben over iets wat ons allen leidt naar de kortste weg – het fenomeen van ‘desire lines’, ook wel bekend als ‘olifantenpaadjes’. Deze eigenzinnige paden ontstaan wanneer mensen intuïtief een kortere route kiezen door groene zones, dwars door de graslanden heen.

Net zoals onze zonnecellen en LED’s op intelligente wijze worden geïntegreerd om duurzame oplossingen te bieden, laten ‘desire lines’ ons zien hoe creatief en efficiënt mensen kunnen zijn. Maar laten we niet vergeten dat deze paden soms een tol kunnen eisen van onze kostbare natuurlijke omgeving.

Bij SOLTECH moedigen we aan om de gebaande paden te respecteren die zijn ontworpen om onze groene ruimtes te beschermen. Samen kunnen we de balans vinden tussen innovatie en behoud, en zo een duurzamere toekomst creëren waarin we allemaal kunnen gedijen.

Laten we samenwerken om er voor te zorgen dat er geen ‘desire lines’ meer ontstaan, en zo de schoonheid en de kracht van geplande, ecologisch verantwoorde routes omarmen.