Algemene voorwaarden

Van toepassing sinds 26 maart 2024

DOWNLOAD DE GARANTIEVOORWAARDEN

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Geïntegreerde zonnecellen 

 1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen SOLTECH NV, met maatschappelijke zetel te België, 3600 Genk, Thor Park 8080 bus 1, BTW-n° 0768.654.526 (hierna “SOLTECH” genoemd), en de klant. In deze algemene voorwaarden wordt onder “klant” verstaan (i) een onderneming zoals gedefinieerd in Art I.1.1) WER en/of (ii) een consument zoals gedefinieerd in Art I.1.2) WER aan wie SOLTECH een aanbod stuurt, die een order plaatst bij SOLTECH of met wie SOLTECH de intentie heeft een overeenkomst te sluiten of heeft gesloten, of aan wie SOLTECH diensten levert, tenzij hieronder uitdrukkelijk wordt vermeld dat de bepaling alleen van toepassing is op de onderneming (“klant-onderneming”) of alleen op de consument (“klant-consument”)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van werkzaamheden en op alle opdrachtbevestigingen en facturen van SOLTECH aan de klant en op alle overeenkomsten tussen SOLTECH en de klant. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant. Afwijkingen hiervan dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden vastgelegd.

 De (inkoop)voorwaarden van de klant zijn slechts van toepassing indien deze voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht of overeenkomst door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd in bijzondere voorwaarden. De toepassing van de volgende algemene voorwaarden is voor SOLTECH een essentiële voorwaarde voor het sluiten van de overeenkomst. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst of het plaatsen van een bestelling, verklaart de klant deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de inhoud ervan. SOLTECH verzoekt de klant deze voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst te aanvaarden door middel van ondertekening van de offerte, bevestiging per e-mail of op enige andere uitdrukkelijk schriftelijke wijze. Overeenkomstig de Belgische wetgeving houdt aanvaarding van de factuur voor de klant-onderneming tevens aanvaarding van deze algemene voorwaarden in.

 

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk excessief, nietig of vernietigd zijn, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. De partijen verbinden zich ertoe de buitensporige, nietige en/of vernietigde bepaling te vervangen door een rechtsgeldige bepaling die overeenstemt met de oorspronkelijke bedoeling van de partijen of deze zo dicht mogelijk benadert.

 

SOLTECH en de klant kunnen, in aanvulling op deze algemene voorwaarden, nadere bijzondere afspraken maken die de relatie tussen partijen beheersen. Deze zijn enkel geldig en kunnen prevaleren boven deze algemene voorwaarden indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn afgesloten.

 

SOLTECH behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te passen. Deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing nadat de klant er effectief kennis van heeft genomen en er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

 

De klant kan zijn overeenkomst(en) met SOLTECH of daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen slechts aan derden overdragen na voorafgaande schriftelijke toestemming van SOLTECH.

 

 1. Orders

 

Orders zijn slechts bindend en geldig na schriftelijke aanvaarding per e-mail door een gemachtigde afgevaardigde van SOLTECH, en worden geacht aanvaard te zijn indien SOLTECH de door de klant bestelde producten schriftelijk bevestigt. Vertegenwoordigers van SOLTECH worden niet beschouwd als gemachtigde afgevaardigden. Orders mogen door de klant niet aan derden worden overgedragen, tenzij SOLTECH hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

Wijziging of annulering van de order, zelfs gedeeltelijk, wordt niet aanvaard, tenzij SOLTECH hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Na aanvaarding van het aanbod door de partijen kan aan de klant een voorschot gevraagd worden van een bepaald bedrag van de prijs van het aanbod. In dit geval komt de overeenkomst pas definitief tot stand na aanvaarding van het aanbod en betaling van het voorschot.

Indien de opdrachtgever specifieke eisen stelt aan de productie, verpakking, transport e.d. van de gekochte zaken, dient dit voorafgaand aan de bestelling te worden medegedeeld of uitdrukkelijk in de overeenkomst te worden opgenomen, zodat SOLTECH met deze kosten rekening kan houden in haar prijsstelling. Indien dit niet het geval is, behoudt SOLTECH zich het recht voor deze bijkomende kosten volledig aan de klant te factureren.

 

 1. Garanties

 

3.1 Algemene garanties

 

SOLTECH garandeert de producten tegen zichtbare gebreken, zoals productgebreken of grondstofgebreken gedurende 1 jaar vanaf de leveringsdatum. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken, zoals gebreken aan grondstoffen, dienen te worden gemeld binnen de termijn genoemd in artikel 8 van deze algemene voorwaarden. Interventies op basis van garantie verlengen de garantietermijn niet. De garantie is slechts van toepassing na inspectie van de goederen door de dienst na verkoop van SOLTECH. Retourzendingen van producten worden niet geaccepteerd zonder advies van de aftersales service van SOLTECH en voorafgaande toestemming van SOLTECH.

 

Gedurende een periode van 10 jaar na levering aan de Koper zullen de producten geen aanzienlijke delaminatie vertonen of substantieel van kleur veranderen, op voorwaarde dat het volgende niet als defecten wordt beschouwd: 

 1. luchtbellen tot 15 mm langs de randen;
 2. een tussenlaagkrimp tot 5 mm vanaf de rand van het glas.

 

SOLTECH garandeert dat het elektrisch vermogen van de verkochte producten, gemeten volgens de standaard testcondities en wanneer geen van de hieronder vermelde gevallen van toepassing is, ten minste gelijk zal zijn aan:

– 90% van het standaardvermogen gedurende een periode van 10 jaar na levering aan de klant; en

– 80% van het standaardvermogen gedurende een periode van 15 jaar na de eerste periode van 10 jaar na de levering aan de klant.

 

Bij elke verkoop worden de verkochte producten door SOLTECH getest op hun elektrisch vermogen, te meten volgens standaard testvoorwaarden.  Aangezien de opwekking van elektrisch vermogen afhankelijk is van de plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals de klimatologische omstandigheden en de blootstelling aan de zon, d.w.z. omstandigheden waarover SOLTECH geen controle heeft, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat SOLTECH in geen geval een minimumniveau van opwekking van elektrisch vermogen zal garanderen. 

 

De garantie van SOLTECH dekt zichtbare en verborgen gebreken, met inachtneming van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn uiteengezet, en is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 • De garantie is beperkt tot de reparatie en vervanging van defecte materialen. Vervanging van de producten verlengt de garantieperiode voor de oorspronkelijk geleverde producten niet.
 • De garantieperiode gaat in op de datum van levering, tenzij anders overeengekomen. De garantie dekt niet: Transport-, afleverings- en/of incidentele kosten die worden gemaakt tijdens het uitvoeren van deze garantie.
 • Het arbeidsloon dat nodig is om het defecte product te vervangen, valt niet onder de garantie en moet apart door de klant worden betaald.

 

De garantie van SOLTECH dekt niet de volgende schade en/of vernieling van verkochte producten:

 

 • veroorzaakt door nalatigheid, verkeerd onderhoud of gebruik anders dan volgens de instructies van SOLTECH;
 • als gevolg van normale productslijtage en/of kleurveranderingen;
 • als gevolg van natuurrampen of ovgevolermacht, normale slijtage of als gevolg van verkeerd gebruik;
 • veroorzaakt door installatie of gebruik anders dan volgens de instructies van SOLTECH;
 • veroorzaakt door het retourneren van de producten in een ongeschikte verpakking;
 • door reparaties, wijzigingen, installaties of opstart door een niet door SOLTECH geautoriseerde partij.
 • de aansprakelijkheid van SOLTECH voor eventuele indirecte schade die voortvloeit uit de uitvoering van het contract, zoals verlies van winst, reputatieschade, materiele of immateriële verliezen

 

Als er een Edge connector wordt gebruikt, moet de montagemethode ervoor zorgen dat de Edge connector wordt beschermd tegen externe mechanische belasting en moet het montageprofiel/ de montagemethode ook de Edge connector met de kabelverbindingen beschermen tegen stagnatie van water. De Edge connector moet te allen tijde worden beschermd tegen rechtstreekse blootstelling aan water.

 

3.2 Garantie isolerende beglazingseenheid

 

SOLTECH garandeert dat, gedurende een periode van 10 jaar vanaf de productiedatum van de eerste levering, er geen verslechtering van het zicht optreedt door condensvorming of stofafzetting op de binnenoppervlakken van de isolerende beglazingseenheid. Vervangende beglazingseenheden zijn gedekt tot het verstrijken van de garantie op de oorspronkelijke beglazingseenheid.

 

Deze garantie vervalt als:

 • De isolerende beglazingseenheden niet werden vervoerd, opgeslagen, geplaatst en/of onderhouden conform onze eisen, de eisen gesteld in NBN S 23-002/A1/AC, NBN S 23-002 en NBN S 23-002-03 of de in België geldende regels.
 • De geïnstalleerde isolerende beglazing niet werd getransporteerd of opgeslagen,
 • geïnstalleerd en onderhouden in overeenstemming met de eisen van TV 221 en die van de brochure “Installatievoorschriften”;
 • De geleverde beglazingseenheden opzettelijk of onopzettelijk werden beschadigd of gewijzigd door latere bewerkingen aan binnen- of buitenkant (inkepen, snijden, randbehandeling, aanbrengen van folie);
 • Water (van condensatie of infiltratie) is blijven staan in de sponning;
 • De beglazingseenheden werden blootgesteld aan abnormale spanningen veroorzaakt door bewegingen van de constructie, slechte werking van het kozijn, enz

 

Deze garantie sluit het volgende uit:

 • Onopzettelijke breuk of barsten in de beglazingseenheid door misbruik of onjuiste installatie;
 • Interferentieranden: een natuurlijk verschijnsel waarbij iriserende vlekken, strepen en patronen zichtbaar zijn wanneer het glas vanuit bepaalde hoeken wordt bekeken. De verschillende oppervlakken van een isolerende beglazing verdelen het daglicht in de kleuren van de regenboog. Dit relatief zeldzame fenomeen heeft niets te maken met een defect in het glas of olie/vet op het glasoppervlak. Als je op het glas drukt, beweegt het patroon, wat niet zou gebeuren als het glas echt gekleurd zou zijn;
 • Thermische breuk: Glas kan breken door mechanische impact, maar het kan ook breken door thermische schok. Thermische spanning ontstaat wanneer een deel van de ruit warmer wordt dan een aangrenzend deel (dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door schaduw op het glas of airconditioning). Als de spanning te groot is, barst het glas;
 • Vervorming door atmosferische drukveranderingen: Tijdens de productie worden isolerende beglazingseenheden hermetisch afgesloten tegen de barometerdruk en omgevingstemperatuur in de fabriek. Na plaatsing worden de beglazingseenheden blootgesteld aan atmosferische druk en temperaturen die van dag tot dag variëren en verschillen van de omstandigheden tijdens het productieproces. Als gevolg hiervan is de breedte van de ruimte tussen de glaselementen onderhevig aan verwaarloosbare veranderingen die kunnen worden waargenomen als een lichte vervorming van gereflecteerde beelden. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze intermitterende visuele verschijnselen.
 • Condensatie op het buitenoppervlak: Bij isolerende beglazingseenheden met een zeer hoge thermische isolatie kan er gedurende bepaalde perioden van het jaar condensatie optreden op het buitenoppervlak van de beglazingseenheid. Condensatie ontstaat onder zeer specifieke vochtigheidsomstandigheden op alle koude oppervlakken. De aanwezigheid van condensatie is het bewijs dat uw beglazing uitstekend isoleert, aangezien de buitenste ruit niet opwarmt door de warmte die van binnenuit komt. Deze condensatie verdwijnt vanzelf in de loop van de dag.
 • Lekschade aan de sponningafdichting: De afdichting in de sponning moet worden onderhouden, omdat deze met de jaren samentrekt. Hierdoor kan water in de sponning sijpelen en het kozijn en de beglazing ernstig beschadigen. Dergelijke schade wordt niet gedekt door de garantie. De tochtgaten (condensafvoer) moeten ook schoon en onbelemmerd worden gehouden voor een optimale ventilatie.
 • De arbeidsdiensten die nodig zijn om het defecte product te vervangen.
 • Verzendkosten en eventuele heffingen of kosten in verband met het verzenden en importeren.
 • Alle andere extra kosten in verband met de vervanging die hierboven niet zijn vermeld.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

SOLTECH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade van welke aard dan ook, behalve directe schade veroorzaakt door haar eigen opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid of die van haar agenten, tenzij de partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

De aansprakelijkheid van SOLTECH is in ieder geval beperkt tot het voor de producten gefactureerde bedrag (excl. B.T.W.). Indien SOLTECH echter voor het betreffende schadegeval verzekerd is, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan het ter zake door de verzekeraar van SOLTECH uit te keren bedrag.

SOLTECH gaat bij de uitvoering van haar werkzaamheden een inspanningsverplichting aan.

 

SOLTECH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor, noch verantwoordelijk worden gesteld voor kosten in verband met verkeerde opgave van maten, hoeveelheden, afmetingen e.d. door de opdrachtgever.

 

SOLTECH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade indien de door SOLTECH meegedeelde technische voorschriften, montage- en/of installatievoorschriften en onderhoudsvoorschriften door de opdrachtgever niet worden nageleefd, indien er sprake is van verkeerd gebruik van de geleverde goederen door de opdrachtgever of indien de opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van SOLTECH wijzigingen of herstellingen heeft aangebracht.

 

De opdrachtgever vrijwaart SOLTECH voor alle reputatieschade, direct of indirect, die SOLTECH mocht lijden als gevolg van handelen of nalaten van de opdrachtgever.

 

In de contractuele relatie tussen SOLTECH en de opdrachtgever is de toepassing van artikel 5.90, paragraaf 2 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek uitgesloten.

 

De opdrachtgever vrijwaart SOLTECH voor alle mogelijke aanspraken van derden aan wie in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade toerekenbaar is, doch waarvan de oorzaak niet aan SOLTECH kan worden toegerekend conform het voorgaande. Indien SOLTECH door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden SOLTECH op alle noodzakelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke wijze bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van opdrachtgever verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is SOLTECH, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SOLTECH en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

 

 1. Force Majeure en tegenspoed

 

SOLTECH is niet aansprakelijk in geval van Force Majeure en alle verplichtingen van SOLTECH worden opgeschort voor de duur van de overmacht. Worden als overmacht beschouwd: oorlog, algemene of gedeeltelijke stakingen, uitsluiting, energiestoringen, epidemieën, wegblokkades, pandemie, diefstal, beperkingen opgelegd door de overheid, logistieke problemen bij derden, onderbroken transportoperaties, brand, overstroming, machinebreuk, enz. en in het algemeen elke omstandigheid buiten de macht van SOLTECH die ertoe kan leiden dat SOLTECH in de absolute onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen (tijdig) na te komen (bijvoorbeeld maar niet alleen omdat haar fabrieken of de fabrieken van haar toeleveranciers geheel of gedeeltelijk worden stilgelegd of de levering van grondstoffen van de toeleveranciers of producten van SOLTECH vertraging oploopt.

 

In het geval van gewijzigde omstandigheden kan de schuldenaar verzoeken om heronderhandeling van het contract of de bestelling voor een periode van maximaal 14 kalenderdagen indien i) de gewijzigde omstandigheden de uitvoering van het contract zodanig bemoeilijken dat de normale uitvoering ervan redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd, ii) de wijziging onvoorzienbaar was ten tijde van het sluiten van het contract, iii) de wijziging niet te wijten is aan de schuldenaar, iv) de schuldenaar het risico niet voor eigen rekening heeft genomen en v) de wet deze mogelijkheid niet uitsluit. Veranderde omstandigheden zijn onder andere een verandering in wetgeving of vaste jurisprudentie, een stijging van brandstofprijzen, een stijging van grondstoffen, import- of exportbeperkingen opgelegd door een overheid, een stijging van productiekosten, een stijging van arbeidskosten, een stijging van energieprijzen.

 

 1. Prijs

 

Alle prijzen zijn in euro’s (exclusief btw). Alle prijzen zijn exclusief eventuele andere bijkomende kosten (zoals montage-, transport-, verpakkings- en verzendkosten), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eventuele verhogingen van het btw-tarief of andere belastingen tussen de bestelling en de levering zijn voor rekening van de klant.

 

SOLTECH behoudt zich het recht voor om eventuele typefouten met betrekking tot de offerte te corrigeren. SOLTECH behoudt zich tevens het recht voor om tijdens de effectieve uitvoering van de werken afmetingen, modellen, hoeveelheden en werkzaamheden te toetsen aan de offerte en vervolgens het werkelijke meerwerk of meerprijs in rekening te brengen. Prijsopgaven worden steeds vrijblijvend verstrekt. Opdrachten worden aanvaard onder voorbehoud van voldoende voorraad en productiemogelijkheden van SOLTECH. SOLTECH kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien dergelijke prijswijzigingen het gevolg zijn van objectieve omstandigheden die buiten haar macht liggen, zoals onder meer wijzigingen in BTW, belastingen en accijnzen, leveringskosten, inkoopkosten, leveringskosten, productiekosten, grondstoffen, energieprijzen, enz. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet uitputtend en wordt als voorbeeld gegeven.

 

 1. Levering en risico

 

Alle producten van SOLTECH worden geleverd ex works. Onverminderd het eigendomsvoorbehoud gaat het risico over op de opdrachtgever vanaf het moment van verzending van de producten vanaf het pand van SOLTECH, ook indien een Franco-levering of een deellevering is overeengekomen.  Alle kosten zijn voor rekening van de klant. Aangezien producten, ongeacht de leveringsvoorwaarden, altijd worden vervoerd op risico van de geadresseerde, is het de taak van de klant om de producten te verzekeren tegen verlies of beschadiging. Deze clausule inzake risico-overdracht is van toepassing behoudens afwijkende INCOTERM® (2020) die door de partijen is overeengekomen en die in dat geval voorrang heeft.

 

Indien de klant het transport van de producten aan SOLTECH heeft toevertrouwd, ongeacht of de goederen franco zijn verkocht of niet, en ongeacht de wijze van verzending, worden de leveringstermijnen enkel bij wijze van inlichting gegeven en zijn derhalve louter indicatief. Levertijden worden berekend in werkdagen en houden geen rekening met onverwachte vertragingen in geval van overmacht.  Niet-naleving van de leveringstermijnen of vertraging in de levering of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of annulering van bestellingen of ontbinding van de overeenkomst.

 

Als de goederen aan de klant worden geleverd, gebeurt de levering op het adres dat de klant heeft meegedeeld. De leveringskosten (en eventueel transportkosten) zijn ten laste van de klant. Transportkosten worden steeds berekend vanaf de vestiging van SOLTECH tot de zetel van de klant, indien niet anders overeengekomen.

 

De datum van de factuur of de datum waarop de producten ter beschikking staan van de klant in de lokalen van SOLTECH (welke datum ook eerst komt) geldt als datum van levering, behoudens tegenbewijs door de klant.

 

 

 1. Aanvaarding, klachten en teruggave van goederen­

 

De ontvangst van de goederen gebeurt op kosten van de klant. De klant dient aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op het moment van de levering om de goederen bij ontvangst onverwijld te inspecteren en hij dient de visuele aspecten, de hoeveelheid en de conformiteit van de levering te controleren. Niettegenstaande eventuele opmerkingen op de leveringsbonnen, dient de klant eventuele klachten over visuele gebreken, onjuiste hoeveelheden, niet-conformiteit of verkeerd geleverde producten te melden aan SOLTECH en de transportfirma per e-mail en per aangetekend schrijven met motivatie binnen de 48 uur na levering. Verwerking van de producten geldt als aanvaarding, zelfs na voorafgaande klacht.

 

Klachten van de klant-onderneming betreffende verborgen gebreken dienen SOLTECH per aangetekend schrijven te bereiken binnen de 5 kalenderdagen na ontdekking van het verborgen gebrek en in ieder geval binnen de 3 maanden na levering. De klant-consument kan zich overeenkomstig de Belgische wetgeving beroepen op zijn recht op garantie voor een periode van 2 jaar. De klant-consument dient SOLTECH op de hoogte te brengen van verborgen gebreken binnen de 2 maanden vanaf de dag dat hij het gebrek heeft vastgesteld.

De opdrachtgever dient SOLTECH in staat te stellen de gebreken te controleren en te herstellen, dan wel de producten te vervangen indien SOLTECH dit de beste oplossing vindt. Hij mag een gebrek niet zelf herstellen of door derden laten herstellen. Retournering van producten behoeft voorafgaande schriftelijke goedkeuring van SOLTECH. Deze goedkeuring houdt geen erkenning van verzuim in. De producten dienen te worden geretourneerd in een deugdelijke verpakking, vrij van vracht en kosten. Producten die zonder deze goedkeuring aan SOLTECH worden geretourneerd, worden ter beschikking van de klant gehouden en zijn voor zijn rekening en risico. Kosten voor transport, opslag, behandeling en eventuele terugzending van de producten zijn voor rekening van de klant. Klachten geven de klant niet het recht om betaling in te houden.

 

 1. Betaling en ontbindende voorwaarden

 

Al onze facturen zijn bij vooruitbetaling contant of per bankoverschrijving betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betalingen dienen te geschieden op de bankrekening vermeld op de factuur of met wettige betaalmiddelen op de zetel van SOLTECH.

 

Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van opeisbare vorderingen op SOLTECH, tenzij uitdrukkelijk anders met SOLTECH is overeengekomen. SOLTECH behoudt zich het recht voor de goederen volgens de leveringen te factureren, ook indien deze leveringen slechts gedeeltelijk zijn en een betalingsgarantie, dan wel betaling van een voorschot te verlangen. SOLTECH is eveneens gerechtigd bijkomende betalingswaarborgen te eisen indien de financiële toestand van de klant zou verslechteren tussen de datum van bestelling en de leveringsdatum. Aanvaarding van wissels door SOLTECH houdt geen schuldvernieuwing in en houdt geen afstandsverklaring in namens SOLTECH.

 

Gedeeltelijke betalingen worden bij voorkeur toegerekend aan niet-bevoorrechte vorderingen.

Facturen zijn betaalbaar binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de partijen.

 

Als de factuur op de vervaldatum niet (volledig) is betaald door de klant-consument, wordt een eerste betalingsherinnering gestuurd naar de klant-consument. Indien de factuur niet (volledig) werd betaald door de klant-consument ten laatste veertien (14) kalenderdagen na de derde werkdag die volgt op de datum van de eerste betalingsherinnering, (i) zal een interest verschuldigd zijn gelijk aan de referentierentevoet, vermeerderd met 8 procentpunten zoals bedoeld in artikel 5. (ii) zal een interest verschuldigd zijn gelijk aan de referentierentevoet, vermeerderd met 8 procentpunten zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid van de Belgische Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van veertien (14) dagen na de derde werkdag vanaf de datum van de eerste betalingsherinnering en (ii) een forfaitaire schadevergoeding wegens laattijdige betaling verschuldigd op het openstaande bedrag gelijk aan:

(a) EUR 20 indien het uitstaande bedrag lager is dan of gelijk is aan EUR 150;

(b) EUR 30 + 10% van het verschuldigde bedrag op het deel van het uitstaande bedrag tussen EUR 150,01 en EUR 500, als het uitstaande bedrag meer dan EUR 150, maar minder dan of gelijk aan EUR 500 is;

(c) EUR 65 + 5% van het verschuldigde bedrag boven EUR 500, tot een maximum van EUR 2.000, als het uitstaande bedrag hoger is dan EUR 500.

 

Indien een levering op verzoek van de klant-onderneming wordt uitgesteld, geldt dezelfde rentevoet als in geval van laattijdige betaling en wordt deze berekend vanaf de oorspronkelijke leveringsdatum.

 

De klant blijft in alle gevallen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de facturen van SOLTECH, zelfs indien SOLTECH ermee heeft ingestemd de facturen op naam van derden te stellen. Bij niet tijdige betaling en ongeacht of betalingstermijnen waren overeengekomen of niet, behoudt SOLTECH zich tevens het recht voor alle openstaande vorderingen te incasseren en (nieuwe) leveringen op te schorten indien deze nog niet hebben plaatsgevonden en/of ii) de dienstverlening onmiddellijk te staken totdat alle openstaande facturen zijn voldaan, zonder ingebrekestelling. SOLTECH kan ook nieuwe opdrachten weigeren.

Alle protesten met betrekking tot de factuur dienen binnen vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven met motivatie aan de maatschappelijke zetel van SOLTECH te worden gericht.

In geval van niet-betaling van een factuur worden alle openstaande facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

 

 1. Beëindiging en opzegging

 

In geval van faillissement, vereffening / ontbinding van de klant, achterstand van zijn sociale zekerheidsuitkeringen of belastingen, aanvraag tot gerechtelijke of buitengerechtelijke regeling, gehele of gedeeltelijke stopzetting van zijn bedrijfsactiviteit of in geval van niet-betaling of opschorting van betaling van facturen, behoudt SOLTECH zich het recht voor elke levering van goederen stop te zetten en onmiddellijke betaling van de reeds geleverde goederen te vorderen, en de overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Alle facturen, ook deze die op dat moment nog niet opeisbaar zijn, worden onmiddellijk opeisbaar. Een en ander onverminderd het recht van SOLTECH om hogere schade te bewijzen en vergoed te krijgen. SOLTECH is tevens gerechtigd alle geleverde maar nog niet door opdrachtgever betaalde zaken terug te vorderen.

 

De overeenkomst tussen partijen kan door SOLTECH op kosten van de opdrachtgever worden ontbonden in geval van een wijziging in de situatie van de opdrachtgever, zoals overlijden, ontneming van rechten, gevangenisstraf of enige andere beperking van de bekwaamheid; kennisgeving van een verbod tot het uitoefenen van een bestuursmandaat binnen de onderneming van de opdrachtgever; in geval van een wijziging van zeggenschap in de structuur van de opdrachtgever; in geval de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt; overgaat tot fusie of splitsing alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke inbeslagname van zijn vermogen. Alle facturen, ook die op dat moment nog niet opeisbaar zijn, worden onmiddellijk opeisbaar. Dit alles geldt onverminderd het recht van SOLTECH om hogere schade te bewijzen en vergoed te krijgen.

SOLTECH kan de overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang, zonder inachtneming van een opzegtermijn, als ontbonden beschouwen door schriftelijke kennisgeving bij aangetekende brief in geval van ernstige tekortkoming in de nakoming van haar contractuele verplichtingen (onder meer betalingsverplichtingen) door de opdrachtgever, tenzij de tekortkoming is opgeheven binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever van SOLTECH een kennisgeving van voornemen tot beëindiging heeft ontvangen. SOLTECH is tevens gerechtigd alle geleverde maar nog niet door opdrachtgever betaalde zaken terug te vorderen.

In geval van beëindiging of ontbinding wegens enige tekortkoming van de opdrachtgever, zowel mondeling als schriftelijk, zullen betaalde voorschotten voor leveringen of bestellingen die voor de levering zijn geannuleerd niet door SOLTECH worden gerestitueerd en als schadevergoeding worden beschouwd. Bovendien heeft SOLTECH het recht om een forfaitair bedrag gelijk aan 50% van het bedrag van de bestelling te vorderen, evenals eventuele gerechtskosten, onverminderd het recht van SOLTECH om een hogere schade aan te tonen en vergoed te krijgen.

Bestellingen die producten bevatten die specifiek voor de klant zijn geproduceerd en/of aangekocht, kunnen niet worden geannuleerd. Bijgevolg is de opdrachtgever in dergelijke gevallen de overeengekomen prijs volledig verschuldigd.

In the event of refusal of receipt upon delivery, liquidated damages shall also be payable to SOLTECH equal to 30% of the invoice amount.

 

 

11

SOLTECH behoudt zich de volledige eigendom van de verkochte, geleverde of geplaatste goederen voor tot volledige betaling van de gefactureerde prijs (hoofdsom, intresten en kosten). In geval van beslaglegging op de producten of andere interventies van derden is de opdrachtgever verplicht SOLTECH hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen teneinde SOLTECH in staat te stellen passende maatregelen te nemen en haar recht te behouden.

De klant is niet gemachtigd om de eigendom van de producten te vervreemden, in pand te geven of enig ander zakelijk recht op de verkochte goederen te creëren tot volledige betaling. Bovendien is SOLTECH gerechtigd om teruggave van de producten te vorderen in geval van (zelfs gedeeltelijke) niet-betaling op kosten van de klant. Een dergelijke vordering tot teruggave leidt niet automatisch tot ontbinding van de overeenkomst.

Deze clausule van eigendomsvoorbehoud blijft van toepassing in geval van faillissement van de klant en andere gevallen van samenloop. Het eigendomsvoorbehoud blijft ook bestaan bij verwerking, vermenging of vervanging van de goederen. Als de goederen worden vervreemd, strekt het eigendomsvoorbehoud zich uit tot de vordering die op deze vervreemding is gebaseerd.

Deze clausule van eigendomsvoorbehoud is van toepassing behoudens afwijkende INCOTERM® (2020) overeengekomen door de partijen, die in dat geval voorrang heeft.

 

 1. Industriële eigendomsrechten

 

 

Ontwerpen, tekeningen, prototypes, documenten, materialen, intellectuele eigendomsrechten, ideeën, werkwijzen etc. door SOLTECH gemaakt, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, of door SOLTECH ontwikkeld tijdens en in het kader van de uitvoering van de overeenkomst blijven steeds eigendom van SOLTECH, zelfs indien deze diensten aan de opdrachtgever in rekening werden gebracht. De klant erkent dat deze ontwerpen, tekeningen, prototypes, enz. in de eerste plaats het product zijn van SOLTECH’s know-how, R&D, en investeringen in SOLTECH’s R&D afdeling.

De klant verbindt er zich dan ook toe de tekeningen, prototypes, know-how, ontwerpen, enz. nooit zelf te vervaardigen of te kopiëren of te laten vervaardigen of kopiëren, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SOLTECH. De opdrachtgever ontslaat SOLTECH uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid inzake industriële, intellectuele en artistieke rechten van derden op de door SOLTECH te leveren of vervaardigde producten.

 

SOLTECH is de enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten die van toepassing zijn in haar relatie met de klant, met inbegrip van maar niet beperkt tot de intellectuele eigendomsbescherming met betrekking tot de fotovoltaïsche modules. Op geen enkel moment worden de intellectuele eigendomsrechten van SOLTECH overgedragen aan de klant, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. 

De klant mag geen kopieën maken van de producten en/of de intellectuele eigendomsrechten die erin zijn vervat of anderen toestaan dit te doen.

Bovendien mag de klant geen wijzigingen aanbrengen aan de producten. De klant mag de producten of de intellectuele eigendomsrechten die deze bevatten niet wijzigen, aanpassen, samenvoegen, vertalen, onderwerpen aan reverse engineering of decompileren of demonteren. Het is ook niet toegestaan om afgeleide producten of goederen te maken die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de producten.

Indien voor het doel van compatibiliteit, reverse engineering of decompilatie van de producten noodzakelijk zou zijn, dient de klant contact op te nemen met SOLTECH die als enige gerechtigd is te beslissen over de noodzaak en over de mogelijke actie die daarmee verband houdt.

Indien de klant deze bepaling overtreedt, zal deze wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die wordt opgelopen als gevolg van het onrechtmatig gedrag en/of schendingen van onder andere, maar zonder beperking, auteursrechten, ongeoorloofde overdracht, reproductie of gebruik van de software en/of bijbehorende documentatie.

De klant erkent uitdrukkelijk het recht namens SOLTECH om foto’s van het geleverde product/dienst in de omgeving van de klant als referentie te gebruiken.

 

Article 13. Vertrouwelijkheid

 

De klant stemt ermee in alle vertrouwelijke informatie die hij van SOLTECH ontvangt vertrouwelijk te behandelen. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, wordt alle gecommuniceerde informatie geacht vertrouwelijk te zijn.

 

Article 14. Gegevensbescherming

 

SOLTECH zal, voor zover mogelijk, de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming respecteren. De klant bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat alle gegevens die hij aan SOLTECH verstrekt werden verzameld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bijgevolg zal de klant SOLTECH vrijwaren indien deze een vordering ontvangt van een natuurlijke persoon wiens gegevens, door tussenkomst van de klant, werden doorgegeven aan, verzameld en/of verwerkt door SOLTECH.

De klant bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat hij, als eigenaar van de ter beschikking gestelde gegevens SOLTECH zal verzekeren van de naleving van alle verplichtingen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

 1. Bevoegdheidsclausule

 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden dienen te worden beschouwd als wet tussen partijen en hebben voorrang op alle tegenstrijdige wettelijke bepalingen, waaronder de bepalingen uit de Weense Koopverdragen van de UNO van 11 april 1980 (‘CISG’), die uitdrukkelijk worden uitgesloten. Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

 

Partijen komen uitdrukkelijk overeen de maatschappelijke zetel van de vennootschap te beschouwen als de plaats van uitvoering van de onderhavige overeenkomst.

In geval van een geschil zullen partijen steeds eerst trachten dit in der minne te regelen door overleg met elkaar. Indien het geschil niet op deze wijze kan worden beslecht, is uitsluitend Antwerpen, afdeling Hasselt (België) bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst.

ALGEMENE VOORWAARDEN GLASSILED 

 1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen SOLTECH NV, met maatschappelijke zetel te België, 3600 Genk, Thor Park 8080 bus 1, BTW-n° 0768.654.526 (hierna “SOLTECH” genoemd), en de klant. In deze algemene voorwaarden wordt onder “klant” verstaan (i) een onderneming zoals gedefinieerd in Art I.1.1) WER en/of (ii) een consument zoals gedefinieerd in Art I.1.2) WER aan wie SOLTECH een aanbod stuurt, die een order plaatst bij SOLTECH of met wie SOLTECH de intentie heeft een overeenkomst te sluiten of heeft gesloten, of aan wie SOLTECH diensten levert, tenzij hieronder uitdrukkelijk wordt vermeld dat de bepaling alleen van toepassing is op de onderneming (“klant-onderneming”) of alleen op de consument (“klant-consument”)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van werkzaamheden en op alle opdrachtbevestigingen en facturen van SOLTECH aan de klant en op alle overeenkomsten tussen SOLTECH en de klant. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant. Afwijkingen hiervan dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden vastgelegd.

 De (inkoop)voorwaarden van de klant zijn slechts van toepassing indien deze voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht of overeenkomst door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd in bijzondere voorwaarden. De toepassing van de volgende algemene voorwaarden is voor SOLTECH een essentiële voorwaarde voor het sluiten van de overeenkomst. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst of het plaatsen van een bestelling, verklaart de klant deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de inhoud ervan. SOLTECH verzoekt de klant deze voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst te aanvaarden door middel van ondertekening van de offerte, bevestiging per e-mail of op enige andere uitdrukkelijk schriftelijke wijze. Overeenkomstig de Belgische wetgeving houdt aanvaarding van de factuur voor de klant-onderneming tevens aanvaarding van deze algemene voorwaarden in.

 

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk excessief, nietig of vernietigd zijn, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. De partijen verbinden zich ertoe de buitensporige, nietige en/of vernietigde bepaling te vervangen door een rechtsgeldige bepaling die overeenstemt met de oorspronkelijke bedoeling van de partijen of deze zo dicht mogelijk benadert.

 

SOLTECH en de klant kunnen, in aanvulling op deze algemene voorwaarden, nadere bijzondere afspraken maken die de relatie tussen partijen beheersen. Deze zijn enkel geldig en kunnen prevaleren boven deze algemene voorwaarden indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn afgesloten.

 

SOLTECH behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te passen. Deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing nadat de klant er effectief kennis van heeft genomen en er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

 

De klant kan zijn overeenkomst(en) met SOLTECH of daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen slechts aan derden overdragen na voorafgaande schriftelijke toestemming van SOLTECH.

 

 1. Orders

 

Orders zijn slechts bindend en geldig na schriftelijke aanvaarding per e-mail door een gemachtigde afgevaardigde van SOLTECH, en worden geacht aanvaard te zijn indien SOLTECH de door de klant bestelde producten schriftelijk bevestigt. Vertegenwoordigers van SOLTECH worden niet beschouwd als gemachtigde afgevaardigden. Orders mogen door de klant niet aan derden worden overgedragen, tenzij SOLTECH hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

Wijziging of annulering van de order, zelfs gedeeltelijk, wordt niet aanvaard, tenzij SOLTECH hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Na aanvaarding van het aanbod door de partijen kan aan de klant een voorschot gevraagd worden van een bepaald bedrag van de prijs van het aanbod. In dit geval komt de overeenkomst pas definitief tot stand na aanvaarding van het aanbod en betaling van het voorschot.

Indien de opdrachtgever specifieke eisen stelt aan de productie, verpakking, transport e.d. van de gekochte zaken, dient dit voorafgaand aan de bestelling te worden medegedeeld of uitdrukkelijk in de overeenkomst te worden opgenomen, zodat SOLTECH met deze kosten rekening kan houden in haar prijsstelling. Indien dit niet het geval is, behoudt SOLTECH zich het recht voor deze bijkomende kosten volledig aan de klant te factureren.

 

 1. Garanties

 

3.1 Algemene garanties

 

SOLTECH garandeert de producten tegen zichtbare gebreken, zoals productgebreken of grondstofgebreken gedurende 1 jaar vanaf de leveringsdatum. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken, zoals gebreken aan grondstoffen, dienen te worden gemeld binnen de termijn genoemd in artikel 8 van deze algemene voorwaarden. Interventies op basis van garantie verlengen de garantietermijn niet. De garantie is slechts van toepassing na inspectie van de goederen door de dienst na verkoop van SOLTECH. Retourzendingen van producten worden niet geaccepteerd zonder advies van de aftersales service van SOLTECH en voorafgaande toestemming van SOLTECH.

 

De garantie van SOLTECH dekt zichtbare en verborgen gebreken, met inachtneming van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn uiteengezet, en is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 • De garantie is beperkt tot de reparatie en vervanging van defecte materialen. Vervanging van de producten verlengt de garantieperiode voor de oorspronkelijk geleverde producten niet.
 • De garantieperiode gaat in op de datum van levering, tenzij anders overeengekomen. De garantie dekt niet: Transport-, afleverings- en/of incidentele kosten die worden gemaakt tijdens het uitvoeren van deze garantie.
 • Het arbeidsloon dat nodig is om het defecte product te vervangen, valt niet onder de garantie en moet apart door de klant worden betaald.

 

De garantie van SOLTECH dekt niet de volgende schade en/of vernieling van verkochte producten:

 

 • veroorzaakt door nalatigheid, verkeerd onderhoud of gebruik anders dan volgens de instructies van SOLTECH;
 • als gevolg van normale productslijtage en/of kleurveranderingen;
 • als gevolg van natuurrampen of overmacht, normale slijtage of als gevolg van verkeerd gebruik;
 • veroorzaakt door installatie of gebruik anders dan volgens de instructies van SOLTECH;
 • veroorzaakt door het retourneren van de producten in een ongeschikte verpakking;
 • door reparaties, wijzigingen, installaties of opstart door een niet door SOLTECH geautoriseerde partij.

 

3.2 Garantie isolerende beglazingseenheid

 

SOLTECH garandeert dat, gedurende een periode van 10 jaar vanaf de productiedatum van de eerste levering, er geen verslechtering van het zicht optreedt door condensvorming of stofafzetting op de binnenoppervlakken van de isolerende beglazingseenheid. Vervangende beglazingseenheden zijn gedekt tot het verstrijken van de garantie op de oorspronkelijke beglazingseenheid.

 

Deze garantie vervalt als:

 • De isolerende beglazingseenheden niet werden vervoerd, opgeslagen, geplaatst en/of onderhouden conform onze eisen, de eisen gesteld in NBN S 23-002/A1/AC, NBN S 23-002 en NBN S 23-002-03 of de in België geldende regels.
 • De geïnstalleerde isolerende beglazing niet werd getransporteerd of opgeslagen,
 • geïnstalleerd en onderhouden in overeenstemming met de eisen van TV 221 en die van de brochure “Installatievoorschriften”;
 • De geleverde beglazingseenheden opzettelijk of onopzettelijk werden beschadigd of gewijzigd door latere bewerkingen aan binnen- of buitenkant (inkepen, snijden, randbehandeling, aanbrengen van folie);
 • Water (van condensatie of infiltratie) is blijven staan in de sponning;
 • De beglazingseenheden werden blootgesteld aan abnormale spanningen veroorzaakt door bewegingen van de constructie, slechte werking van het kozijn, enz

 

Deze garantie sluit het volgende uit:

 • Onopzettelijke breuk of barsten in de beglazingseenheid door misbruik of onjuiste installatie;
 • Interferentieranden: een natuurlijk verschijnsel waarbij iriserende vlekken, strepen en patronen zichtbaar zijn wanneer het glas vanuit bepaalde hoeken wordt bekeken. De verschillende oppervlakken van een isolerende beglazing verdelen het daglicht in de kleuren van de regenboog. Dit relatief zeldzame fenomeen heeft niets te maken met een defect in het glas of olie/vet op het glasoppervlak. Als je op het glas drukt, beweegt het patroon, wat niet zou gebeuren als het glas echt gekleurd zou zijn;
 • Thermische breuk: Glas kan breken door mechanische impact, maar het kan ook breken door thermische schok. Thermische spanning ontstaat wanneer een deel van de ruit warmer wordt dan een aangrenzend deel (dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door schaduw op het glas of airconditioning). Als de spanning te groot is, barst het glas;
 • Vervorming door atmosferische drukveranderingen: Tijdens de productie worden isolerende beglazingseenheden hermetisch afgesloten tegen de barometerdruk en omgevingstemperatuur in de fabriek. Na plaatsing worden de beglazingseenheden blootgesteld aan atmosferische druk en temperaturen die van dag tot dag variëren en verschillen van de omstandigheden tijdens het productieproces. Als gevolg hiervan is de breedte van de ruimte tussen de glaselementen onderhevig aan verwaarloosbare veranderingen die kunnen worden waargenomen als een lichte vervorming van gereflecteerde beelden. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze intermitterende visuele verschijnselen.
 • Condensatie op het buitenoppervlak: Bij isolerende beglazingseenheden met een zeer hoge thermische isolatie kan er gedurende bepaalde perioden van het jaar condensatie optreden op het buitenoppervlak van de beglazingseenheid. Condensatie ontstaat onder zeer specifieke vochtigheidsomstandigheden op alle koude oppervlakken. De aanwezigheid van condensatie is het bewijs dat uw beglazing uitstekend isoleert, aangezien de buitenste ruit niet opwarmt door de warmte die van binnenuit komt. Deze condensatie verdwijnt vanzelf in de loop van de dag.
 • Lekschade aan de sponningafdichting: De afdichting in de sponning moet worden onderhouden, omdat deze met de jaren samentrekt. Hierdoor kan water in de sponning sijpelen en het kozijn en de beglazing ernstig beschadigen. Dergelijke schade wordt niet gedekt door de garantie. De tochtgaten (condensafvoer) moeten ook schoon en onbelemmerd worden gehouden voor een optimale ventilatie.
 • De arbeidsdiensten die nodig zijn om het defecte product te vervangen.
 • Verzendkosten en eventuele heffingen of kosten in verband met het verzenden en importeren.
 • Alle andere extra kosten in verband met de vervanging die hierboven niet zijn vermeld.

 

3.3 Garantie op elektronica

 

SOLTECH geeft 3 jaar garantie op de elektronica vanaf de leverdatum, inclusief alle elektronische componenten in het glas en alle controle-eenheden (PDS). SOLTECH garandeert dat niet meer dan 3% van de LED’s op een enkel paneel defect zal zijn gedurende de garantieperiode. Elk defectpercentage van minder dan 3% van de LED’s op één paneel wordt niet beschouwd als een defect en komt niet in aanmerking voor garantie.

 

Deze garantie sluit het volgende uit:

 • Elke storing als gevolg van binnendringend vocht in niet-waterbestendige onderdelen, inclusief maar niet beperkt tot PDS, voedingen en connectoren.
 • Gebruik buiten de gespecificeerde omgevingscondities.
 • Elke storing als gevolg van software- of configuratiewijzigingen aangebracht door een niet door SOLTECH geautoriseerde partij.
 • De arbeidsdiensten die nodig zijn om het defecte product te vervangen.
 • Verzendkosten en eventuele heffingen of kosten in verband met het verzenden en importeren.
 • Alle andere extra kosten in verband met de vervanging die hierboven niet zijn vermeld.

 

 

 1. Aansprakelijkheid

 

SOLTECH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade van welke aard dan ook, behalve directe schade veroorzaakt door haar eigen opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid of die van haar agenten, tenzij de partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

De aansprakelijkheid van SOLTECH is in ieder geval beperkt tot het voor de producten gefactureerde bedrag (excl. B.T.W.). Indien SOLTECH echter voor het betreffende schadegeval verzekerd is, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan het ter zake door de verzekeraar van SOLTECH uit te keren bedrag.

SOLTECH gaat bij de uitvoering van haar werkzaamheden een inspanningsverplichting aan.

 

SOLTECH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor, noch verantwoordelijk worden gesteld voor kosten in verband met verkeerde opgave van maten, hoeveelheden, afmetingen e.d. door de opdrachtgever.

 

SOLTECH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade indien de door SOLTECH meegedeelde technische voorschriften, montage- en/of installatievoorschriften en onderhoudsvoorschriften door de opdrachtgever niet worden nageleefd, indien er sprake is van verkeerd gebruik van de geleverde goederen door de opdrachtgever of indien de opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van SOLTECH wijzigingen of herstellingen heeft aangebracht.

 

De opdrachtgever vrijwaart SOLTECH voor alle reputatieschade, direct of indirect, die SOLTECH mocht lijden als gevolg van handelen of nalaten van de opdrachtgever.

 

In de contractuele relatie tussen SOLTECH en de opdrachtgever is de toepassing van artikel 5.90, paragraaf 2 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek uitgesloten.

 

De opdrachtgever vrijwaart SOLTECH voor alle mogelijke aanspraken van derden aan wie in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade toerekenbaar is, doch waarvan de oorzaak niet aan SOLTECH kan worden toegerekend conform het voorgaande. Indien SOLTECH door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden SOLTECH op alle noodzakelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke wijze bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van opdrachtgever verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is SOLTECH, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SOLTECH en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

 

 1. Force Majeure en tegenspoed

 

SOLTECH is niet aansprakelijk in geval van Force Majeure en alle verplichtingen van SOLTECH worden opgeschort voor de duur van de overmacht. Worden als overmacht beschouwd: oorlog, algemene of gedeeltelijke stakingen, uitsluiting, energiestoringen, epidemieën, wegblokkades, pandemie, diefstal, beperkingen opgelegd door de overheid, logistieke problemen bij derden, onderbroken transportoperaties, brand, overstroming, machinebreuk, enz. en in het algemeen elke omstandigheid buiten de macht van SOLTECH die ertoe kan leiden dat SOLTECH in de absolute onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen (tijdig) na te komen (bijvoorbeeld maar niet alleen omdat haar fabrieken of de fabrieken van haar toeleveranciers geheel of gedeeltelijk worden stilgelegd of de levering van grondstoffen van de toeleveranciers of producten van SOLTECH vertraging oploopt.

 

In het geval van gewijzigde omstandigheden kan de schuldenaar verzoeken om heronderhandeling van het contract of de bestelling voor een periode van maximaal 14 kalenderdagen indien i) de gewijzigde omstandigheden de uitvoering van het contract zodanig bemoeilijken dat de normale uitvoering ervan redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd, ii) de wijziging onvoorzienbaar was ten tijde van het sluiten van het contract, iii) de wijziging niet te wijten is aan de schuldenaar, iv) de schuldenaar het risico niet voor eigen rekening heeft genomen en v) de wet deze mogelijkheid niet uitsluit. Veranderde omstandigheden zijn onder andere een verandering in wetgeving of vaste jurisprudentie, een stijging van brandstofprijzen, een stijging van grondstoffen, import- of exportbeperkingen opgelegd door een overheid, een stijging van productiekosten, een stijging van arbeidskosten, een stijging van energieprijzen.

 

 1. Prijs

 

Alle prijzen zijn in euro’s (exclusief btw). Alle prijzen zijn exclusief eventuele andere bijkomende kosten (zoals montage-, transport-, verpakkings- en verzendkosten), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eventuele verhogingen van het btw-tarief of andere belastingen tussen de bestelling en de levering zijn voor rekening van de klant.

 

SOLTECH behoudt zich het recht voor om eventuele typefouten met betrekking tot de offerte te corrigeren. SOLTECH behoudt zich tevens het recht voor om tijdens de effectieve uitvoering van de werken afmetingen, modellen, hoeveelheden en werkzaamheden te toetsen aan de offerte en vervolgens het werkelijke meerwerk of meerprijs in rekening te brengen. Prijsopgaven worden steeds vrijblijvend verstrekt. Opdrachten worden aanvaard onder voorbehoud van voldoende voorraad en productiemogelijkheden van SOLTECH. SOLTECH kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien dergelijke prijswijzigingen het gevolg zijn van objectieve omstandigheden die buiten haar macht liggen, zoals onder meer wijzigingen in BTW, belastingen en accijnzen, leveringskosten, inkoopkosten, leveringskosten, productiekosten, grondstoffen, energieprijzen, enz. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet uitputtend en wordt als voorbeeld gegeven.

 

 1. Levering en risico

 

Alle producten van SOLTECH worden geleverd ex works. Onverminderd het eigendomsvoorbehoud gaat het risico over op de opdrachtgever vanaf het moment van verzending van de producten vanaf het pand van SOLTECH, ook indien een Franco-levering of een deellevering is overeengekomen.  Alle kosten zijn voor rekening van de klant. Aangezien producten, ongeacht de leveringsvoorwaarden, altijd worden vervoerd op risico van de geadresseerde, is het de taak van de klant om de producten te verzekeren tegen verlies of beschadiging. Deze clausule inzake risico-overdracht is van toepassing behoudens afwijkende INCOTERM® (2020) die door de partijen is overeengekomen en die in dat geval voorrang heeft.

 

Indien de klant het transport van de producten aan SOLTECH heeft toevertrouwd, ongeacht of de goederen franco zijn verkocht of niet, en ongeacht de wijze van verzending, worden de leveringstermijnen enkel bij wijze van inlichting gegeven en zijn derhalve louter indicatief. Levertijden worden berekend in werkdagen en houden geen rekening met onverwachte vertragingen in geval van overmacht.  Niet-naleving van de leveringstermijnen of vertraging in de levering of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of annulering van bestellingen of ontbinding van de overeenkomst.

 

Als de goederen aan de klant worden geleverd, gebeurt de levering op het adres dat de klant heeft meegedeeld. De leveringskosten (en eventueel transportkosten) zijn ten laste van de klant. Transportkosten worden steeds berekend vanaf de vestiging van SOLTECH tot de zetel van de klant, indien niet anders overeengekomen.

 

De datum van de factuur of de datum waarop de producten ter beschikking staan van de klant in de lokalen van SOLTECH (welke datum ook eerst komt) geldt als datum van levering, behoudens tegenbewijs door de klant.

 

 

 1. Aanvaarding, klachten en teruggave van goederen­

 

De ontvangst van de goederen gebeurt op kosten van de klant. De klant dient aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op het moment van de levering om de goederen bij ontvangst onverwijld te inspecteren en hij dient de visuele aspecten, de hoeveelheid en de conformiteit van de levering te controleren. Niettegenstaande eventuele opmerkingen op de leveringsbonnen, dient de klant eventuele klachten over visuele gebreken, onjuiste hoeveelheden, niet-conformiteit of verkeerd geleverde producten te melden aan SOLTECH en de transportfirma per e-mail en per aangetekend schrijven met motivatie binnen de 48 uur na levering. Verwerking van de producten geldt als aanvaarding, zelfs na voorafgaande klacht.

 

Klachten van de klant-onderneming betreffende verborgen gebreken dienen SOLTECH per aangetekend schrijven te bereiken binnen de 5 kalenderdagen na ontdekking van het verborgen gebrek en in ieder geval binnen de 3 maanden na levering. De klant-consument kan zich overeenkomstig de Belgische wetgeving beroepen op zijn recht op garantie voor een periode van 2 jaar. De klant-consument dient SOLTECH op de hoogte te brengen van verborgen gebreken binnen de 2 maanden vanaf de dag dat hij het gebrek heeft vastgesteld.

De opdrachtgever dient SOLTECH in staat te stellen de gebreken te controleren en te herstellen, dan wel de producten te vervangen indien SOLTECH dit de beste oplossing vindt. Hij mag een gebrek niet zelf herstellen of door derden laten herstellen. Retournering van producten behoeft voorafgaande schriftelijke goedkeuring van SOLTECH. Deze goedkeuring houdt geen erkenning van verzuim in. De producten dienen te worden geretourneerd in een deugdelijke verpakking, vrij van vracht en kosten. Producten die zonder deze goedkeuring aan SOLTECH worden geretourneerd, worden ter beschikking van de klant gehouden en zijn voor zijn rekening en risico. Kosten voor transport, opslag, behandeling en eventuele terugzending van de producten zijn voor rekening van de klant. Klachten geven de klant niet het recht om betaling in te houden.

 

 1. Betaling en ontbindende voorwaarden

 

Al onze facturen zijn bij vooruitbetaling contant of per bankoverschrijving betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betalingen dienen te geschieden op de bankrekening vermeld op de factuur of met wettige betaalmiddelen op de zetel van SOLTECH.

 

Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van opeisbare vorderingen op SOLTECH, tenzij uitdrukkelijk anders met SOLTECH is overeengekomen. SOLTECH behoudt zich het recht voor de goederen volgens de leveringen te factureren, ook indien deze leveringen slechts gedeeltelijk zijn en een betalingsgarantie, dan wel betaling van een voorschot te verlangen. SOLTECH is eveneens gerechtigd bijkomende betalingswaarborgen te eisen indien de financiële toestand van de klant zou verslechteren tussen de datum van bestelling en de leveringsdatum. Aanvaarding van wissels door SOLTECH houdt geen schuldvernieuwing in en houdt geen afstandsverklaring in namens SOLTECH.

 

Gedeeltelijke betalingen worden bij voorkeur toegerekend aan niet-bevoorrechte vorderingen.

Facturen zijn betaalbaar binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de partijen.

 

Als de factuur op de vervaldatum niet (volledig) is betaald door de klant-consument, wordt een eerste betalingsherinnering gestuurd naar de klant-consument. Indien de factuur niet (volledig) werd betaald door de klant-consument ten laatste veertien (14) kalenderdagen na de derde werkdag die volgt op de datum van de eerste betalingsherinnering, (i) zal een interest verschuldigd zijn gelijk aan de referentierentevoet, vermeerderd met 8 procentpunten zoals bedoeld in artikel 5. (ii) zal een interest verschuldigd zijn gelijk aan de referentierentevoet, vermeerderd met 8 procentpunten zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid van de Belgische Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van veertien (14) dagen na de derde werkdag vanaf de datum van de eerste betalingsherinnering en (ii) een forfaitaire schadevergoeding wegens laattijdige betaling verschuldigd op het openstaande bedrag gelijk aan:

(a) EUR 20 indien het uitstaande bedrag lager is dan of gelijk is aan EUR 150;

(b) EUR 30 + 10% van het verschuldigde bedrag op het deel van het uitstaande bedrag tussen EUR 150,01 en EUR 500, als het uitstaande bedrag meer dan EUR 150, maar minder dan of gelijk aan EUR 500 is;

(c) EUR 65 + 5% van het verschuldigde bedrag boven EUR 500, tot een maximum van EUR 2.000, als het uitstaande bedrag hoger is dan EUR 500.

 

Indien een levering op verzoek van de klant-onderneming wordt uitgesteld, geldt dezelfde rentevoet als in geval van laattijdige betaling en wordt deze berekend vanaf de oorspronkelijke leveringsdatum.

 

De klant blijft in alle gevallen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de facturen van SOLTECH, zelfs indien SOLTECH ermee heeft ingestemd de facturen op naam van derden te stellen. Bij niet tijdige betaling en ongeacht of betalingstermijnen waren overeengekomen of niet, behoudt SOLTECH zich tevens het recht voor alle openstaande vorderingen te incasseren en (nieuwe) leveringen op te schorten indien deze nog niet hebben plaatsgevonden en/of ii) de dienstverlening onmiddellijk te staken totdat alle openstaande facturen zijn voldaan, zonder ingebrekestelling. SOLTECH kan ook nieuwe opdrachten weigeren.

Alle protesten met betrekking tot de factuur dienen binnen vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven met motivatie aan de maatschappelijke zetel van SOLTECH te worden gericht.

In geval van niet-betaling van een factuur worden alle openstaande facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

 

 1. Beëindiging en opzegging

 

In geval van faillissement, vereffening / ontbinding van de klant, achterstand van zijn sociale zekerheidsuitkeringen of belastingen, aanvraag tot gerechtelijke of buitengerechtelijke regeling, gehele of gedeeltelijke stopzetting van zijn bedrijfsactiviteit of in geval van niet-betaling of opschorting van betaling van facturen, behoudt SOLTECH zich het recht voor elke levering van goederen stop te zetten en onmiddellijke betaling van de reeds geleverde goederen te vorderen, en de overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Alle facturen, ook deze die op dat moment nog niet opeisbaar zijn, worden onmiddellijk opeisbaar. Een en ander onverminderd het recht van SOLTECH om hogere schade te bewijzen en vergoed te krijgen. SOLTECH is tevens gerechtigd alle geleverde maar nog niet door opdrachtgever betaalde zaken terug te vorderen.

 

De overeenkomst tussen partijen kan door SOLTECH op kosten van de opdrachtgever worden ontbonden in geval van een wijziging in de situatie van de opdrachtgever, zoals overlijden, ontneming van rechten, gevangenisstraf of enige andere beperking van de bekwaamheid; kennisgeving van een verbod tot het uitoefenen van een bestuursmandaat binnen de onderneming van de opdrachtgever; in geval van een wijziging van zeggenschap in de structuur van de opdrachtgever; in geval de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt; overgaat tot fusie of splitsing alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke inbeslagname van zijn vermogen. Alle facturen, ook die op dat moment nog niet opeisbaar zijn, worden onmiddellijk opeisbaar. Dit alles geldt onverminderd het recht van SOLTECH om hogere schade te bewijzen en vergoed te krijgen.

SOLTECH kan de overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang, zonder inachtneming van een opzegtermijn, als ontbonden beschouwen door schriftelijke kennisgeving bij aangetekende brief in geval van ernstige tekortkoming in de nakoming van haar contractuele verplichtingen (onder meer betalingsverplichtingen) door de opdrachtgever, tenzij de tekortkoming is opgeheven binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever van SOLTECH een kennisgeving van voornemen tot beëindiging heeft ontvangen. SOLTECH is tevens gerechtigd alle geleverde maar nog niet door opdrachtgever betaalde zaken terug te vorderen.

In geval van beëindiging of ontbinding wegens enige tekortkoming van de opdrachtgever, zowel mondeling als schriftelijk, zullen betaalde voorschotten voor leveringen of bestellingen die voor de levering zijn geannuleerd niet door SOLTECH worden gerestitueerd en als schadevergoeding worden beschouwd. Bovendien heeft SOLTECH het recht om een forfaitair bedrag gelijk aan 50% van het bedrag van de bestelling te vorderen, evenals eventuele gerechtskosten, onverminderd het recht van SOLTECH om een hogere schade aan te tonen en vergoed te krijgen.

Bestellingen die producten bevatten die specifiek voor de klant zijn geproduceerd en/of aangekocht, kunnen niet worden geannuleerd. Bijgevolg is de opdrachtgever in dergelijke gevallen de overeengekomen prijs volledig verschuldigd.

In the event of refusal of receipt upon delivery, liquidated damages shall also be payable to SOLTECH equal to 30% of the invoice amount.

 

 

11

SOLTECH behoudt zich de volledige eigendom van de verkochte, geleverde of geplaatste goederen voor tot volledige betaling van de gefactureerde prijs (hoofdsom, intresten en kosten). In geval van beslaglegging op de producten of andere interventies van derden is de opdrachtgever verplicht SOLTECH hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen teneinde SOLTECH in staat te stellen passende maatregelen te nemen en haar recht te behouden.

De klant is niet gemachtigd om de eigendom van de producten te vervreemden, in pand te geven of enig ander zakelijk recht op de verkochte goederen te creëren tot volledige betaling. Bovendien is SOLTECH gerechtigd om teruggave van de producten te vorderen in geval van (zelfs gedeeltelijke) niet-betaling op kosten van de klant. Een dergelijke vordering tot teruggave leidt niet automatisch tot ontbinding van de overeenkomst.

Deze clausule van eigendomsvoorbehoud blijft van toepassing in geval van faillissement van de klant en andere gevallen van samenloop. Het eigendomsvoorbehoud blijft ook bestaan bij verwerking, vermenging of vervanging van de goederen. Als de goederen worden vervreemd, strekt het eigendomsvoorbehoud zich uit tot de vordering die op deze vervreemding is gebaseerd.

Deze clausule van eigendomsvoorbehoud is van toepassing behoudens afwijkende INCOTERM® (2020) overeengekomen door de partijen, die in dat geval voorrang heeft.

 

 1. Industriële eigendomsrechten

 

 

Ontwerpen, tekeningen, prototypes, documenten, materialen, intellectuele eigendomsrechten, ideeën, werkwijzen etc. door SOLTECH gemaakt, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, of door SOLTECH ontwikkeld tijdens en in het kader van de uitvoering van de overeenkomst blijven steeds eigendom van SOLTECH, zelfs indien deze diensten aan de opdrachtgever in rekening werden gebracht. De klant erkent dat deze ontwerpen, tekeningen, prototypes, enz. in de eerste plaats het product zijn van SOLTECH’s know-how, R&D, en investeringen in SOLTECH’s R&D afdeling.

De klant verbindt er zich dan ook toe de tekeningen, prototypes, know-how, ontwerpen, enz. nooit zelf te vervaardigen of te kopiëren of te laten vervaardigen of kopiëren, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SOLTECH. De opdrachtgever ontslaat SOLTECH uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid inzake industriële, intellectuele en artistieke rechten van derden op de door SOLTECH te leveren of vervaardigde producten.

 

SOLTECH is de enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten die van toepassing zijn in haar relatie met de klant, met inbegrip van maar niet beperkt tot de intellectuele eigendomsbescherming met betrekking tot de fotovoltaïsche modules. Op geen enkel moment worden de intellectuele eigendomsrechten van SOLTECH overgedragen aan de klant, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. 

De klant mag geen kopieën maken van de producten en/of de intellectuele eigendomsrechten die erin zijn vervat of anderen toestaan dit te doen.

Bovendien mag de klant geen wijzigingen aanbrengen aan de producten. De klant mag de producten of de intellectuele eigendomsrechten die deze bevatten niet wijzigen, aanpassen, samenvoegen, vertalen, onderwerpen aan reverse engineering of decompileren of demonteren. Het is ook niet toegestaan om afgeleide producten of goederen te maken die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de producten.

Indien voor het doel van compatibiliteit, reverse engineering of decompilatie van de producten noodzakelijk zou zijn, dient de klant contact op te nemen met SOLTECH die als enige gerechtigd is te beslissen over de noodzaak en over de mogelijke actie die daarmee verband houdt.

Indien de klant deze bepaling overtreedt, zal deze wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die wordt opgelopen als gevolg van het onrechtmatig gedrag en/of schendingen van onder andere, maar zonder beperking, auteursrechten, ongeoorloofde overdracht, reproductie of gebruik van de software en/of bijbehorende documentatie.

De klant erkent uitdrukkelijk het recht namens SOLTECH om foto’s van het geleverde product/dienst in de omgeving van de klant als referentie te gebruiken.

 

Article 13. Vertrouwelijkheid

 

De klant stemt ermee in alle vertrouwelijke informatie die hij van SOLTECH ontvangt vertrouwelijk te behandelen. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, wordt alle gecommuniceerde informatie geacht vertrouwelijk te zijn.

 

Article 14. Gegevensbescherming

 

SOLTECH zal, voor zover mogelijk, de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming respecteren. De klant bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat alle gegevens die hij aan SOLTECH verstrekt werden verzameld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bijgevolg zal de klant SOLTECH vrijwaren indien deze een vordering ontvangt van een natuurlijke persoon wiens gegevens, door tussenkomst van de klant, werden doorgegeven aan, verzameld en/of verwerkt door SOLTECH.

De klant bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat hij, als eigenaar van de ter beschikking gestelde gegevens SOLTECH zal verzekeren van de naleving van alle verplichtingen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

 1. Bevoegdheidsclausule

 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden dienen te worden beschouwd als wet tussen partijen en hebben voorrang op alle tegenstrijdige wettelijke bepalingen, waaronder de bepalingen uit de Weense Koopverdragen van de UNO van 11 april 1980 (‘CISG’), die uitdrukkelijk worden uitgesloten. Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

 

Partijen komen uitdrukkelijk overeen de maatschappelijke zetel van de vennootschap te beschouwen als de plaats van uitvoering van de onderhavige overeenkomst.

In geval van een geschil zullen partijen steeds eerst trachten dit in der minne te regelen door overleg met elkaar. Indien het geschil niet op deze wijze kan worden beslecht, is uitsluitend Antwerpen, afdeling Hasselt (België) bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst.